Become a leader

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

Обратни предположения

Големина на групата: от 10 до 30 участници. Играта може да се играе и в по-малки групи – от 2-5 души. Общият брой на участниците трябва да позволява формирането на пет малки групи.
Време: 30 минути, включително подготовката, изпълнението и обсъждането на играта.
Необходими материали: Лепящи листчета, листи формат А4, флипчарт/дъска и химикали.

ЦЕЛИ:
Целта на играта е да се провокира създаването на нови идеи, като се вземат предвид противоположностите на дадените предположения. Обръщането на проблема „с краката нагоре“ е изненадващо работеща техника за поставяне под съмнение на даденото предположение, което приемаме по принцип за вярно. Тази техника е много добра и за развиване на нашето творческо мислене.

  • Участниците да се упражняват в оспорването на предположения
  • Да генерират нови идеи
  • Да развиват творческото си мислене.

КОГА Е ПОДХОДЯЩО ДА СЕ ИГРАЕ?
Препоръчително е играта да се проведе в рамките на Модул 5 „Мога ли да разрешавам проблеми?“ от GirlsLead програмата, Тема 3 „Как да идентифицирам възможните решения?“, Под-тема 1 „Как да развием идеи за възможните решения на проблема?“ В тази под-тема са представени набор от дивергентни/техники за креативно мислене, вкл.
Мозъчна атака и Въпроси-предположения/Какво-ако. Играта може да се използва като практически пример за всички тези техники, но основно за демонстриране на техниката Въпроси-предположения.

СТЪПКИ
Стъпка 1: Треньорът раздава на всеки участник по няколко лепящи листчета и поставя задачата, всеки участник да напише няколко негови предположения за това „Как да стартирам бизнес?“ – по едно предположение на листче. Предположението трябва да започва с „Бизнесът трябва да …“ или „За да стартирам бизнес аз трябва да …“.
(Например: Бизнесът трябва да бъде конкурентен“). Когато всеки участник напише едно или повече предположения, треньорът събира листчетата.
Стъпка 2: Треньорът залепя листчетата на флипчарта. Тези, които са близки по смисъл, могат да бъдат залепени едно до друго – и така да образуват тематични групи. След това водещият избира някои от предположенията, най-малко 5, и ги представя пред всички.
Групата има за задача да преформулира всяко едно от петте предположения в неговата противоположност (например: „Бизнесът не трябва да бъде конкурентен“) и да състави предизвикателен въпрос към това обърнато предположение (например: Как може да се развива бизнес, без да бъде той конкурентен?“). По време на тази стъпка всички работят заедно, а треньорът помага на участниците при формулирането на обърнатите
предположения и съставянето на интересни и предизвикателни въпроси.
Стъпка 3: Участниците от голямата група се разделят на най-малко пет под-групи от по 2 – 5 участници. Всяка от малките групи получава по един от предизвикателните въпроси, формулирани в предната стъпка, и го записват отгоре на листа си. Използвайки техниката Мозъчна атака, за 15 минути, участниците трябва да запишат различни идеи в отговор на предизвикателния въпрос, приемайки обратното предположение за възможна реалност.
Стъпка 4: Участниците от малките групи представят генерираните идеи пред голямата група.

ДЕБРИФИНГ
След представянето на идеите, упражнението приключва с групова дискусия и обсъждане как е протекла мозъчната атака с обратните предположения.
Треньорът дава възможност на участниците да споделят мнението си по следните въпроси:

  • Доколко ви беше трудно или лесно да намерите отговори на предизвикателните въпроси?
  • Защо е важно предположенията да се поставят под съмнение?
  • Упражнението обогати ли знанията ви по темата?
  • Мислите ли, че прилагане на техниката за обръщане на мисленето може да помогне при създаването на нови идеи?

ВАРИАЦИИ НА ИГРАТА:
Можете да започнете играта с техниката мисловна карта, с помощта на която участниците в малки групи (от 2 до 5 души) да размишляват върху главния въпрос „Как да стартирам бизнес?“. По този начин ще се улесни стъпка 1 – индивидуално формулиране на предположения. В този случай, продължителността на играта ще се увеличи с 10 мин.