Become a leader

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

Изгубени на луната

Големина на групата: от 4 до 20 участници
Време: Продължителността на дейността е около 25 минути
Необходими материали: Работна бланка ИЗГУБЕНИ НА ЛУНАТА

ЦЕЛИ:

 • Участниците, поставени в хипотетична ситуация, да съумеят да работят като един екип;
 • Да се наблюдават нагласите (капацитета) и склонностите (поведението) на членовете на групата, когато работят в екип;
 • Участниците да упражнят уменията си да анализират дадена информация и да подобрят комуникативните си способности;
 • Участниците да анализират различни начини на поведение по време на комуникация и да разберат предимствата на екипната работа;
 • Да се изследва работната атмосфера;
 • Да се изследват уменията за мотивация на участниците спрямо членовете на екипа и спрямо работата;
 • Да се определят, кои са позитивните хора, които стимулират останалите да работят;
 • Участниците да подобрят комуникативните си способности.

КОГА Е ПОДХОДЯЩО ДА СЕ ИГРАЕ?

Играта може да се използва преди представяне на темата за Структурата на изказването, за да могат участниците да се упражнят правилно да структурират своите изказвания и да подбират подходящите аргументи при защитаване на позицията си.

СТЪПКИ

Участниците се разделят на две подгрупи, по възможност с равен брой играчи. Едната подгрупа работи по бланката „Изгубени на Луната“ и следва инструкциите, записани там. Участниците първо работят самостоятелно по задачата, като отбелязват вярната според тях подредба на артикулите. След това, в малката група, всеки излага своите аргументи и в резултат на това групата трябва да достигне до едно общо решение относно подредбата на артикулите в списъка. Участниците от втората подгрупа имат за задача да наблюдават работата на другата група и да си отбелязват това, което им прави впечатление по следните характеристики:

 • Какво е характерно за поведението на участниците, които имат ръководна роля при вземането на решения?
 • Какво е характерно за поведението на участниците, чието мнение остава нечуто (никой не им обръща внимание)?
 • Как се стига до вземане на групово решение?
 • Каква е атмосферата по време на работа (позитивна, наблюдават се вербални нападки, и т.н.)

Като цяло, втората група трябва да наблюдава какви са трудностите, които техните колеги срещат при вземането на едно общо, групово решение. След като първата група приключи своята работа, всички се събират и наблюдателите (втората група) споделят това, което им е направило впечатление по отношение на процеса на екипна работа. Следва групово споделяне и обсъждане на мнения относно получените и наблюдавани резултати от играта.

ВАРИАЦИИ НА ИГРАТА:

Това е важна техника, чиято цел е да се наблюдава груповото представяне, различните комуникационни техники, получилото се взаимодействие, да се откриват пораждащи се конфликти, и т.н..