Become a leader

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

Да се поставиш на мястото на другия

Големина на групата: от 15 до 20 участници – Участниците се разпределят в малки
групи от по трима или четирима. Броят на малките групи може да варира в зависимост от общия брой на участниците.
Време: За изпълнението на тази игра са необходими 20 минути. Следва да се
планират допълнителни 5 минути след края на играта за дискусия и обсъждане на резултатите.
Необходими материали: За играта е необходимо предварително да се подготвят
карти – листи за писане, размер А5, молив или химикал.

ЦЕЛИ: Целта на това упражнение е участниците да се поставят на мястото на
другия човек, да упражнят проявяването на емпатия към него и към проблема, с който той се бори.

  • участниците да се поставят на мястото на другите
  • да проявяват емпатия към човека срещу тях
  • да се упражняват в изразяването на емпатия и в това, да се поставят на мястото на другия.

КОГА Е ПОДХОДЯЩО ДА СЕ ИГРАЕ?
Тази групова задача е най-добре да се изпълнява преди въвеждането на темата Как можем да бъдем емпатични лидери, тъй като след приключване на това упражнение участниците ще са по-близко до умението да се поставят в обувките на другите, да вникват по-добре в проблемите/ситуацията на другите.

СТЪПКИ
Треньорът разделя участниците на малки групи от по трима или четирима души. След като групите са сформирани, на участниците се раздават листи/карти за писане, на които те записват един свой проблем, с който в момента се борят. Треньорът събира картите на всяка група и ги поставя на обща купчина в средата, откъдето всеки член на 3-4 членната група на случаен принцип тегли по една карта.
Редувайки се, всеки член на групата прочита пред останалите проблема, който е изтеглил. Важно е участниците да са предупредени още преди старта на играта, че без значение какъв е проблемът, който са изтеглили, дали е техният или не, те трябва да се държат така, като че ли проблемът е наистина техен. След това останалите членове на групата, вкл. и човекът, чийто проблем се представя, трябва да дадат своята обратна връзка и съвети на четящия. Наистина важното тук е, човекът, който чете проблема да постъпва така, като че ли този проблем е наистина негов. По този начин участниците ще могат да се поставят на мястото на другите, опитвайки се да намерят правилното решение. Нещо повече, участниците ще имат възможност да погледнат на своите проблеми от различна перспектива и да ги възприемат по различен начин.

ДЕБРИФИНГ
След като тази част от упражнението приключи, участниците се събират в голямата група и всеки прочита пред останалите проблема от своята карта. Следва групова дискусия. Треньорът може да задава подобни на следващите въпроси, а дискусията трябва да води към представяне на темата Как можем да бъдем емпатични лидери?
Въпроси за дискусия:

  • Какво е усещането да приемеш проблема на някой друг за свой?
  • Какво е чувството да разбереш, че някой друг изживява същия проблем като твоя?
  • Какво е чувството да даваш съвети за свой собствен проблем?

ВАРИАЦИИ НА ИГРАТА:
Броят участници в това упражнение е най-добре да бъде такъв, че да могат да се образуват малки групи от по най-малко трима и най-много четирима участници. По този начин може да се гарантира, че проблемът на всеки член на групата ще бъде обсъден в рамките на предоставеното за целта време. В случай, че някоя от подгрупите приключи по-рано, участниците в нея биха могли да започнат обсъждане
по въпросите, предвидени за дискутиране в голямата група. По този начин те няма да пречат на останалите, а и след това, по време на груповата дискусия, ще могат по-активно да се включат в нея.