Become a leader

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

Бъди лидерът, от който екипът ти има нужда!

Големина на групата: От 10 до 12 участници
Време: около 3 часа
Необходими материали: Столове, хартия за писане, подготвени инструкции, маркери

ЦЕЛИ:

  • Участниците да видят как поведението на лидера се отразява на екипа, с който той работи.
  • Участниците да научат повече за характеристиките на различните лидерски стилове и да разберат, кой е подходящият начин на лидерско поведение.
  • Участниците да се мотивират да възприемат подходящ стил на ръководене.
  • Участниците да изпитат приятни или неприятни чувства, в зависимост от ролята, която треньорът им е дал да изпълняват. Това чувство ще им помогне след това в кариерата.

КОГА Е ПОДХОДЯЩО ДА СЕ ИГРАЕ?

Играта е подходяща да се използва като въведение на темата за Лидерството.

СТЪПКИ1

Първа фаза:

1. Необходими са петима или шестима доброволци – за всяка от двете части на играта.
Всяка група ще има за задача да разиграе сценка на екипна среща – такава, на която са присъствали и им е позната. Групата получава за задача да стигнат до екипно решение по въпрос от общ интерес.
2. На първия лидер му е поставена задачата да изпълнява ролята на диктаторски настроен ръководител2: той приканва другите да дават идеи, но не ги изслушва и пренебрегва техните предложения; налага своето мнение на групата; за всичко обвинява другите и т.н.
3. На останалите членове на групата са раздадени следните роли:
Роля A – трябва да подкрепя всичко, което лидерът предлага,
Роля B – предлага други различни възможности,
Роля C – подкрепя казаното от В,
Роля D – постоянно прекъсва и противоречи на лидера.
Тези инструкции могат да бъдат дадени устно на доброволците или да им бъдат раздадени написани на листчета.
4. Столовете на актьорите трябва да са подредени в отворен кръг пред останалите участници, така че всеки в залата да може да чува и вижда добре. На актьорите трябва да им бъде напомнено да говорят ясно и така да застанат, че зрителите да могат да
виждат добре всички техни жестове.
5. Треньорът обявява началото на играта. Лидерът започва да изпълнява своята роля, а останалите актьори реагират според инструкциите, които са получили.
6. В същото време, на зрителите им е поставена задача да си водят записки по следните въпроси, които водещият предварително е записал на флипчарта:


Как постъпва лидерът в групата?


Как реагира групата?


7. След като публиката придобие яснота за ситуацията, треньорът прекъсва сценката и моли групата от следващите пет-шест актьори да излязат на сцената.

Втора фаза:

8. Това е различен екип, на различно място, но тяхната задача е подобна. На повечето участници са дадени подобни на предната група инструкции относно ролите, които да изпълняват, но този път на лидера е поставена задачата да бъде много пасивен. Този идерски стил се нарича Laissez-faire (на френски: „остави ги да правят каквото им харесва“)3.
Лидерът проявява слаб интерес; не прави предложения; не изказва мнение по предложенията на групата; не помага, за да се вземат решения или за да се разрешат конфликти.
9. На групата е поставена задача да си води записки.
10. Треньорът отново прекратява играта, щом ситуацията се изясни за зрителите.
11. Ако групата е доста голяма, най-добре е да обсъдят въпросите помежду си по
тройки, и след това да изкажат становището си пред голямата група.

Трета фаза:

12. След като подробно се обсъдят грешките и реакциите по време на играта, треньорът поставя следния въпрос:


Какво прави добрият фасилитатор в екипа? (Тук трябва да се търсят конкретни
отговори – не просто общи изказвания!)


Отговорите се записват на флипчарта.

Четвърта фаза:

13. Накрая може да се разиграе сценка, в която доброволец да изиграе възможно найдобре ролята на ръководител, който използва демократичен стил4 на управление.

Треньорът може да обобщи накрая всички изводи, до които участниците са достигнали по време на играта, както и да направи свои заключения.

ДЕБРИФИНГ

Какъв вид структури са подходящи, за да бъде стилът на нашето лидерство демократичен и овластяващ?
Дали един-единствен „ръководител“ наистина може да управлява демократично, или една такава структура предполага авторитарен стил на ръководене?
Можем ли да мислим за по-различни структури в нашата група или за начини за коригиране на вече съществуващите такива, с цел да ги направим по-демократични!

ВАРИАЦИИ НА ИГРАТА:

Съществуват още два стила лидерство – те също могат да се разиграят в малките групи.
Ръководител-мениджър:
1. Организира всичко – всички малки детайли; фокусира се както върху
второстепенните, така и върху основните задачи.
2. Поставя задачи на всички – работа за всички и всички с работа;
3. Постоянно оценява. Иска винаги да е сигурен, че всеки знае какво трябва да върши и го върши добре.
4. Оценява всеки човек:
– ако служителят има добри идеи или си върши добре работата – лидерът го хвали
– ако служителят има идея, която „лидерът“ не харесва, ако служителят не си върши добре работата – тогава лидерът му се кара и/или го наказва
5. Другите докладват на него, той се отчита пред друг ръководител – но тези, които работят за мениджъра, не се отчитат пред никого другиго, освен пред мениджъра. Да прескочиш мениджъра и да се допиташ до някой по-висшестоящ от него – това е много лошо нещо!
6. Общата нагласа е: Хората трябва да се използват за целите на производството: найважното е нещата да се правят ефективно, а ръководителят-мениджър е отговорен за ефективността!
7. Ако хората работят съвестно за своя мениджър, той получава похвали и често получава повишение. Тези, които работят за него, могат да получат повишение.
8. Хората биват ценени заради работата им, а не заради това, че са хора.
9. Мениджърите обучават хората да си вършат работата ефективно.

Егоцентричен лидер:

1. Винаги иска да му се отдава нужното внимание.
2. Винаги казва „Това са моите планове“, Моят успех“, „Вие сте моя екип“ и т.н.
3. Напълно е фокусиран върху себе си.
4. Гради своето собствено царство и ничие друго царство.
5. Хората се използват, за да задоволяват неговата собствена алчност, удовлетворение и удоволствие.
6. Може да използва сила, ако е необходимо, за да достигне целта си.
7. Егоцентричните лидери търсят начини да достигнат максимална власт, за да се превърнат в диктатори.

1 Вдъхновение за играта е взето от Grieshaber Christine (1994) Стъпка по стъпка: Групово развитие; Наръчник за обучителя.
2 Характеристики на диктаторския стил лидерство:
– ред, указания и подчинение
– лидерът контролира, определя целите и съблюдава реализацията им
– членовете трябва да го следват и да се подчиняват
– възпрепятстват се проявите на сътрудничество и творчество от страна на екипа
– не се предоставя възможност на членовете на екипа да се развиват
3 Характеристики на либералния стил лидерство:
– лидерство сведено до минимум
– групата може да действа, както си поиска
– рядко се дава информация или помощ
– не се наблюдава развитие на групата или на нейните членове
4 Характеристики на демократичния стил лидерство:
– лидерът предоставя на групата достатъчно помощ и информация, за да могат нейните членове самостоятелно да разрешат възникналите конфликти или проблеми
– членовете на групата се научават да приемат различните способности на отделните членове и да ги използват в полза на съвместната им работа
– след известно време членовете на групата се научават да си сътрудничат и съвместната работа протича гладко без да е необходимо присъствието на лидера