Study videos

Демонстрира, как поведението на лидера влияе на екипа, с който той работи.
Представя характеристиките на лидерите от различните стилове и помага за правилно разбиране на тяхното поведение.
Насърчава участниците да възприемат подходящ стил лидерство.

  • Авторитарен стил лидерство

  • Либерален стил лидерство

  • Демократичен стил лидерство