Leading modules

Модул 5 – Мога ли да разрешавам проблеми? – Креативно разрешаване на проблеми

Тема 3 – Как да идентифицираме възможните решения?
Как да анализираме идеи и възможни решения?

Преди да преминете към следващия етап от процеса на Креативно разрешаване на проблеми, етапа на разработването, трябва най-напред да изберете идеите, които искате да анализирате. За целта можете първо да разделите всички генерирани идеи чрез мозъчна атака на:

Бъдещи, все още неосъществими идеи (мечти, визии, …)

Настоящи, осъществими идеи (лесни за изпълнение, с малък риск, с налични предишни примери, …)

Иновативни, осъществими идеи (различни, оригинални, …)

След като сте избрали няколко осъществими идеи за разрешаване на проблема, добре е да ги оцените, като си зададете и следните въпроси: Това идея ли е или възможност? Това настояща или бъдеща възможност е? Някой друг възползвал ли се е от нея? Тази идея различна ли е, отличава ли се от съществуващите подходи? Какви ресурси (знания, умения, финанси, технологии и т.н.) ще са необходими за осъществяването на идеята? Съответства ли тя на моите цели, интереси и опит?

Съществуват редица техники за конвергентно/критично мислене, чрез които могат да бъдат анализирани идеите и възможните решения – по-надолу ще разгледаме някои от тях:

SWOT

SWOT анализът е техника за анализиране на ситуацията преди да се вземе решение или да се промени стратегия. Инструментът може да се използва, за да помогне на даден човек или организация да идентифицира силните и слабите си страни, възможностите и заплахите, свързани с бизнес конкуренцията или планирането на проекти.

Силните и слабите страни често са обърнати навътре към нас/нашата организация, докато възможностите и заплахите обикновено се фокусират върху външната среда. SWOT е акроним от първите букви на наименованията на английски език на четирите параметъра, които техниката изследва:

Strengths – Силни страни: характеристики на бизнеса или проекта, които му дават предимство пред останалите.

Weaknesses – Слаби страни: характеристики на бизнеса или проекта, които го поставят в незавидно положение спрямо останалите.

Opportunities – Възможности: елементи от заобикалящата ни среда, които бизнесът или проектът могат да използват в своя полза.

Threats – Заплахи: елементи от заобикалящата ни среда, които могат да създадат проблеми за бизнеса или проекта.

SWOT е подходящ за прилагане преди анализирането на възможни решения или идеи, защото чрез него можете да придобиете представа за това, което в момента работи и което не работи, и така да получите правилно усещане за ситуацията.

Друга, по-подходяща техника за анализ на идеи е PPCO анализът.

PPCO

PPCO е подобен на SWOT анализа, но в по-положителна насока. Това е подход, при който се преминава през проблема, а не се отделяме от него. При този анализ реалната ситуация се разглежда от гледна точка на възможностите. Ако имате добра идея, PPCO анализът ще ви покаже нейния потенциал и нейните ограничения, чрез тройно позитивно потвърждение.

Pluses – Плюсове
Какво е положителното в идеята?
Защо да реализирам тази идея?
Potentials – Потенциал
Какви възможности се разкриват, ако идеята се реализира в бъдеще?
Какви са допълнителните, супер плюсовете?
Concerns – Притеснения
Какво би могло да попречи за осъществяването на идеята?
Overcomes – Начини за преодоляване
Как мога да преодолея притесненията?

За & Против

Методът За & Против е изпитан метод за анализ на възможности или конкретни решения. По-усъвършенстваният начин за анализ на плюсовете и минусите е да бъдат включени и два допълнителни аспекта. Единият е да обърнете внимание на начина, по който ще бъдат засегнати заинтересованите страни, които ще участват в процеса. И вторият – вземете под внимание рисковете, свързани с решението, което ще вземете. Доколко значими са тези рискове?

Започнете с ясно описание на конкретната цел за този За & Против анализ. Например, „Трябва ли да правим месечно планиране в компанията, или да преминем на тримесечен цикъл на планиране?“ Наличието на ясна цел, формулирана като въпрос, ще ви позволи да получите най-добрите отговори.

Дърво на решенията

Дървото на решенията е метод на проектиране на очакваните резултати, а също и отличен инструмент, който ви помага да изберете между няколко начина за действие. При този метод визуализацията е много добра и човек лесно може да разбере рисковете и ползите, свързани с всеки избор.

Първо, оформете като квадрати решенията, които трябва да се вземат. Това са решения, които със сигурност можете да вземете. Клоните, излизащи от решение 1, водят до различни възможности, които ще ви се открият в резултат на взетото решение. А и Б са тези опции, а около тях оградете в кръг резултатите, които не са съвсем сигурни, но могат да се получат. За разлика от квадратите, при които има по-голяма степен на сигурност, кръговете представляват външни събития, над които вие нямате контрол. Всеки път, който поемете, отляво надясно, води до различен резултат с очаквани стойности, предвидени от вас и помагащи ви да разберете процеса.

Back