Leading modules

Модул 3 – Къде отивам? – Визия

Тема 3: Устойчивост на ценностите
Допълнителни материали

В тази статия ще намерите полезна информация за това, как успешно да представим ценностите на нашата организация:
https://talkingtalent.prosky.co/articles/how-to-communicate-your-company-values

В тази статия ще научите повече за основните ценности на една организация и тяхната устойчивост: https://lesley.edu/article/the-power-of-company-core-values

В следващите статии ще намерите полезни съвети как да подсилите ценностите във вашата организация/бизнес: https://www.wework.com/ideas/growth-innovation/12-ways-reinforce-company-culture

https://medium.com/human-resources-management/values-based-recognition-best-practice-for-employee-engagement-and-retention-a489be32e4b6

В тази статия ще прочетете повече за подбора на кадри, базиран на ценности: https://harver.com/blog/values-based-recruitment/

В тази статия ще намерите примери за въпроси, които могат да бъдат зададени в процеса на подбор, базиран на ценности: https://www.inc.com/inc-advisor/zappos-managing-people-zappos-core-values-interview-assessment.html

Тези статии ще ви помогнат да разберете по-добре какво представлява напасването на ценности и как да го постигнете:
https://www.roystonguest.com/blog/why-aligning-values-with-behaviours-is-key-to-sustainable-high-performance/

https://blog.hrps.org/blogpost/4-Steps-to-Ensure-Values-Alignment-and-Reduce-Workplace-Stress

https://www.beekeeper.io/blog/3-ways-to-align-your-company-values-with-team-values-to-increase-engagement/

От тази статия ще научите повече защо и как да насърчавате благополучието на вашите служители:
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/ensure-your-company-has-employee-wellbeing/

ЛИТЕРАТУРА

5 нови идеи за представяне на фирмените ценности: https://www.rewardgateway.com/blog/how-to-communicate-company-values
Aegean airlines –мисия: https://en.about.aegeanair.com/company/our-mission/

Алма Уайтли, Джервис Уайтли, „Основни ценности и организационна промяна: Теория и практика“ – Alma Whiteley, Jervis Whiteley, “Core Values and Organizational Change: Theory and Practice” (2006). World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Шилпи Кашяп, Санскрити Джозеф и Г. К. Дешмух „Благополучие на служителите, удовлетворение от живота и нужда от баланс между работа и личен живот“ – Shilpy Kashyapa, Sanskrity Josephb, and G. K. Deshmukhc, “Employee Well-Being, Life Satisfaction and the need for Work-Life balance” (2016), Journal of Ravishankar University, Part-A, 22, 11-23

Карън Джефри, Сорча Махони, Жулиета Майкълсън и Саама Абдала, „Благополучие на работното място: Преглед на литературата“ – Karen Jeffrey, Sorcha Mahony, Juliet Michaelson and Saamah Abdallah, “Well-being at work: A review of the literature”, (2014), New Economics Foundation (https://b.3cdn.net/nefoundation/71c1bb59a2ce151df7_8am6bqr2q.pdf)

Back