Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема1: Какво представлява лидерството?
Упражнения

I. Изгледайте видеото за BG Jobs в секция Get inspired на нашия сайт от тук: https://youtu.be/YRZDOrnzvMo. Обърнете внимание на думите на Лили Шроот-Недева и отговорете на следните въпроси:

1. Какво я мотивира да създаде своята агенция?2. През коя година стартира BG JOBs?3. Какво според Лили е най-важно в социалното предприемачество?II. Разпределете правилно:
Разгледайте характеристиките по-долу и ги поставете в правилната колона:

Мениджър

Лидер

Drag from below
Даване на обратна връзка
Предсказуемост
Мотивиране на персонала
Издаване на нареждания и инструкции
Свързващо звено между екипа и заобикалящата среда
Разясняване на цели, планове и роли
Споделяне на визия
Използване на аналитични данни в подкрепа на дадени препоръки
Поставяне на фокус
Координиране на усилия
Проверка на изпълнението на задачите
Вдъхновяване на околните
Следване на системи и процедури
Мониторинг на напредъка
Съблюдаване на чувствата и морала
Координиране на ресурси
Насочване към емоциите на хората
Използване на аналитични данни за прогнозиране на тенденции
Създаване на „култура“
Проследяване на бюджети, задачи и т.н.
Оценяване на напредъка
Създаване на положителен екипен дух
Осигуряване на ефективна индукция
Предоставяне на възможности за развитие
Разгръщане на потенциал
Ръководене на напредъка
Изграждане на екипи
Делегиране на задачи
Поглед „зад хоризонта“
Насърчаване на рационалното мислене
Планиране на работата
Поемане на рискове
Планиране и приоритизиране на стъпките при изпълнение на задачата
Добър ролеви модел

Back