Leading modules

Модул 2 – Лидер ли съм?

Тема 2: Лидерски стилове
Обслужващо лидерство

Обслужващото лидерство е много популярен стил на ръководене. Тук обаче значението на термините се разминава. Лидерът, който използва този стил няма да отиде и да отвори вратата на своите служители, да им сервира кафето или да действа по подобен начин, но той ще вземе под внимание личното израстване на своите последователи. „Слугата лидер“ активно допринася за личностното развитие и доброто представяне на своя екип, той поставя на първо място нуждите на своите хора и споделя властта с тях.
servant leadership
Този стил лидерство се отличава със следните характеристики:
1. Емпатия
Лидерите, използващи този стил лидерство, разпознават и разбират чувствата и емоциите, които изживява техния екип. В резултат на това, техните действия са продиктувани от искреното желание да помогнат на другите.

2. Изслушване
Този тип лидери са наистина добре слушатели. Те могат да проявят пълно разбиране към междуличностните ситуации, с които се сблъскват. Те използват активното слушане, за да разрешават конфликти и да могат да дадат съвет на другите.

3. Осъзнатост
Много хора на ръководни позиции се отнасят с пълно пренебрежение към своите слабости. Но това изобщо не се отнася за обслужващите лидери. Те са напълно наясно със своите силни и слаби страни, своите ценности, емоции и чувства. В резултат на своята самоосъзнатост, тези лидери могат да разберат предубежденията си и да ги сложат настрана в процеса на вземане на решения.

4. Подкрепа
Хората като цяло, в това число и членовете на екипа на обслужващия лидер, обикновено желаят лидер, който проявява истински интерес да поддържа тяхното емоционално и духовно благополучие. Помагайки си с активното слушане, и опитвайки се да подкрепят емоционално и психически своите последователи, обслужващите лидери постигат изключително ниво на доверие и вяра у околните.

5. Концептуализация
Обслужващите лидери притежават много ценното умение за концептуализация. Това означава, че те могат да си представят бъдещите възможности и да ги приложат към настоящите реалности. Тази способност им помага да виждат светлото бъдеще, както и да планират необходимите стъпки, за да стигнат до това светло бъдеще.

6. Убедителност
Чрез умението си да убеждава, обслужващият лидер лесно може да повлияе на мнението и действията на другите. Това качество е полезно при водене на преговори с бизнес партньори, клиенти и заинтересовани страни. И тъй като обслужващите лидери са посветени на благополучието на другите, те използват това свое умение единствено, за да оказват положително влияние върху околните.

7. Настойничество
Тази характеристика е свързана с факта, че лидерът е като настойник на ресурсите на организацията. Това може да се отнесе и към факта, че обслужващите лидери поемат пълна отговорност за планирането и управлението на всички налични ресурси в полза и в името на благото на организацията, на техните последователи и заинтересовани страни.

8. Предвидливост
По принцип, нещата от миналото, настоящето и бъдещето са свързани. Обслужващите лидери имат способността да предвиждат какво е вероятно да се случи в бъдеще, на база събраната информация от миналото и настоящето. Тази способност помага на обслужващите лидери да планират добре.

9. Изграждане на общност
Освен че могат да създадат ясна визия за бъдещето, обслужващите лидери притежават и умението да обединяват хората около обща цел. Те са в състояние да създадат усещане, че хората около тях са част от нещо по-голямо, те могат да повдигнат екипния дух и чувството за общност у околните.

10. Ангажираност с успеха на другите
Обслужващите лидери са заинтересовани и желаят да помагат за развитието на другите. Тези лидери най-вероятно ще помогнат на своите последователи ясно да определят своя кариерен път и ще им осигурят необходимите ресурси, както и необходимата помощ, за да преминат от едно ниво на следващо.

Back